Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler


Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber ﷺ ve Sağlık

Hz. Peygamber’in (sas) sağlık konusunda duyarlı olduğu buna dönük ciddi uyarılarından anlaşılmaktadır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Tıbb-ı Nebevî'nin Güncel Değeri

İnsan hayatının en önemli konularından biri olan sağlığın insanlık tarihi boyunca herkesi çok yakından ilgilendirdiği bilinen bir gerçektir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Horasan ve Mâverâünnehir'le Münasebeti Bulunan Sahâbîler

Bu makalede Horasan ve Mâverâünnehir ile münasbeti bulunan sahabiler

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Tıbb-ı Nebevî Hadislerinin Kaynakları ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme

Öncelikle İslam dinin ana esaslarına bakıldığında üç tanesinin doğrudan sağlıkla da ilgili olduğu görülecektir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Geleneksel Müzik veya Dini Ritüel? Bedevi Geleneğin Aydınlattığı Tarihi Taş Sanatı

Bu makalede yayınlanan yeni dört yazıt Ürdün’deki Selmâ Vadisinde bulunmuştur.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber'in (ﷺ) Evindeki Yetimler

Yetimlik süresi buluğ çağına kadardır. Hz. Peygamber efendimiz şöyle buyurur: "Buluğ çağına ulaştıktan sonra yetimlik kalkar."

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Aile Reisi Olarak Hazretî Muhammed ﷺ

Evlilik, Yüce Allah’ın emri, peygamberlerin özellikle de bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sas) sünnetidir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Aile Hayatı Üzerinden Hz. Peygamber'e Saldırılara Sebep Olan Bir Rivayet

Bu yazıda bu saldırıların yoğunlaştığı konulardan biri olan Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesini ele alınacaktır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyer Bağlamında Aile

Aile, “birlik ve beraberliğe” vurgu yapar.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Cennette Kurulan ve Cennette Devam Edecek Olan Kutlu Yuva: AİLE

Aile yuvası cennette kuruldu. Önce Hz. Âdem yaratıldı, ardından eşi Hz. Havva yaratıldı. Onlarla başladı hayat ve onlarla kuruldu ilk aile.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Benî Kurayza Yahudilerinin Cezalandırılması

Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği dönemde Medine toplumunu oluşturan topluluklar içerisinde Yahudiler de bulunmaktaydı.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyer Öğretimi Çalıştayları

Siyer öğretimdeki temel eksikliklerin belirlenmesi gibi pek çok amaca matuf olarak Siyer Çalıştayları tertip edilmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Geçmişten Günümüze Siyerin İstismarı

Tarih zahiri (dış) itibariyle eski zamanlardan, devletlerden ve önceki çağlarda meydana gelen vakalardan haber vermekten daha fazla bir şey değildir…

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İman ve İstismar Arasındaki Farkı Anlamak

Yüce Allah tarih boyunca sahih imanın yerini alan, iyi, makul ve güzel olan her şeyi boğan ve sapkınlıktan başka bir şey üretmeyen şirke dayalı dinlerin gerçek yüzlerini ortaya koymak amacıyla peygamberler göndermiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyer Okumaları Ve İstismar

Tarihin bizzat kendisi bir okuma biçimidir kaçınılmaz olarak. Bütün tarihi olaylar gözlenir ve vakanüvisler tarafından kayda geçirilir ve zaman içerisinde aktarılarak bugüne kadar gelirler.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Beşer ve Tebliğci Olarak Hz. Muhammed ﷺ

Kur’an-ı Kerim; Hz.Peygamber’i, yaşadığı hayat cihetiyle tebliğci bir beşer olarak anlatmakta ve adlandırmaktadır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Kutsalın ve Aşkınlığın Dünyevî İstismarı

Hakikat karşısında hayal ve sanalın daha görünür olduğu günümüz dünyası, pratik çıkar ve hedonist zevklerin yönlendirmesiyle varlığın/hayatın tüm alanlarını sahteliklere kurban etmektedir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Din ve Siyer İstismarının Dünü ve Bugünü

Allah’a (cc) kulluk için yaratılan insan; suya, ekmeğe ve havaya ihtiyaç duyduğu gibi dine ihtiyaç duyar.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Tarihin İstismarı ve İslâm Geleneğinde Siyer Algısı

En genel anlamıyla tarih, herhangi bir zaman-mekânda vuku bulan insan eyleminin adıdır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Yüce Allah’ı ve Hz. Peygamber’i ﷺ Rüyada Görme Meselesi

Genel kabule göre uykuda görülen rüya, bir şeyin gerçeği veya kendisi değil o şeyin şekli, sûreti, hayali veya misalidir. Diğer bir ifade ilerüya, zihinde oluşan tahayyül ve tasavvurlardır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hadis-Sîret İlişkisi

Hadis-Sîret İlişkisi

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyer-Hadîs İlişkisi Bağlamında Siyer'de Apokaliptik Haberlerin Genişlemesi

Siyer-Hadîs İlişkisi Bağlamında Siyer'de Apokaliptik Haberlerin Genişlemesi

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Kur’ân-Siyer İlişkisi Bağlamında Vahiy

İnsanoğlunu yaratmakla ona bir sorumluluk yükleyen ve bunu, âdeti üzere onun kaldırabileceği ölçüde yapan Hz. Allah, bu defa Mekke’yi ve oradaki kulu Muhammed’i seçerek insanlara hitap etti.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Vahiy Üzerine Düşünceler

slam inancının temeli tevhit inancıdır. Bu nedenle İslam inanç ilkelerinin savunulmasını amaç edinmiş bir ilim olan Kelam’ın ilk konusunu tevhit oluşturmaktadır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Sosyal Bilim Vahye Nasıl Bakar?

Din nokta-i nazarından bakıldığında vahiy sadece bireyin kurtuluşu açısından değil, toplumun düzen ve selameti açısından da önemli bir işleve sahiptir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İlk Dönem Siyer Kaynaklarında İlk Vahiy

Vahyin başlangıcıyla alakalı ilk dönem siyer kaynaklarında oldukça farklı rivayetler bulunmaktadır. Bu anlatımlarda ilk vahyin nasıl geldiği, ilk vahyin hangi sûre ve âyetler olduğu, Hz. Peygamber’e ilk vahyin ilk defa kaç yaşında ve ne zaman geldiği hususundaki rivayet farkları dikkat çekmektedir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Yalancı Peygamberlerin Ortaya Çıkış Nedenleri

Yalancı Peygamberlerin Ortaya Çıkış Nedenleri -Soyo-Kültürel, İktisadî Ve Psikolojik Bağlamda-

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Kehânet-Vahiy İlişkisi

Kehânet, sezgi veya bir tür ilhamla, ya da bazı işaretlerin yorumuyla ileride meydana gelecek olayları önceden görme ya da haber verme, gizli veya esrarengiz bilgiyi ortaya çıkarma faaliyeti, netice itibariyle gaybı bilme iddiasında bulunma; kâhin de ise bütün bu faaliyetleri gerçekleştiren kişiye verilen isimdir

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Gazzali’ye Göre Son İlahi Vahiy Kur’ân’ı Anlama ve Anlatma

Kur’an’ı anlama konusu sahabeden günümüze devam eden önemli bir meseledir. İlk dönemde kullanılan fehim, fıkıh, tercüme, tefsir ve te’vîl kelimelerinin tamamı Kur’ân’ı anlama ile ilgilidir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Bilinemeyenle Karşılaşma ya da Dinlerde Vahiy

En basit anlamıyla tanrının/aşkın/metafizik bir varlığın insanlarla olan iletişimi şeklinde tanımlanabilecek olan vahiy bu özelliğiyle tamamen dinlerle ilişkili ve onlar için vazgeçilmez/temel bir kavram/anlayıştır. Dini anlamda, Tanrının (sözsel, eylemsel ve bizatihi yeryüzüne inme gibi farklı biçimlerde)

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Müfessirlere Göre Vahiy Olgusu

Vahiy kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de yetmişten fazla ayette fiil formlarıyla, altı ayette “vahy” şeklinde mastar formuyla zikredilmektedir. Peygamberler dışında Allah’ın “ilham” manasındaki vahyine mazhar olan diğer varlıklar Kur’ân-ı Kerim’de şöyle sıralanmaktadır:

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Vahyin Varlık İmkânı

Bir dinin/şeriatın manalarının, malum lafızlar çerçevesinde, seçilmiş kimselere, aracılar (melekler v.b) vasıtasıyla Allah’ın bildirmesidir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Bir İlim Olarak Siyer Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Bir İlim Olarak Siyer Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Prof. Dr. Levent Öztürk

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Bir İlim Olarak Siyer Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık

Devamı ...

Bağlar Mah. Çeşme Sok. No:10/A Güneşli / İSTANBUL
+90 212 550 0 571
info@siyerdergisi.com


Copyright 2016 Siyerarastirmalardergisi.com. All rights reserved.