Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler


Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hocam Prof. Dr. Bahattin Kök’ün Ardından

O, ilmî titizliğiyle, ahlâkî duruşuyla, insanî ve İslâmî değerleri yaşamına aktarmasıyla gerçekten tam bir ahlak âbidesi idi.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

“Hz. Ammâr bin Yâsir” Adlı Eser Üzerine

Tarihin bizlere sunduğu birçok olayı bilmek onu yaşayan ve aktaran kişileri bilmekten geçtiği aşikâr bir durumdur.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Cahiliye’den İslam’a İbadet Tarihi Adlı Eser Üzerine

İslâm’ı doğru anlama çabaları hemen hemen her dönemde makes bulmuştur. Günümüzde de çalışmalar bu yönde artarak devam etmektedir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Suudi Arabistan’daki Yeni Kaya Sanat Kompleksi

el-Mismâ kaya sanat kompleksi, birbirinden 4 km. uzunluğundaki çöl ile ayrılan iki büyük kaya dağları, Ümmü Burka ve Ferdat Şehmus üzerinde bulunur.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Abbâsiler Devrinde Siyasi Bir Muhalif: Ezdî ve Târîhu’l-Mevsıl’i

İslâm tarihi ve kültüründe tarih yazımı, Hz. Peygamber’in vefatından itibaren başlamış ve günümüze kadar gelişerek devam etmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İslâm Kelamı Açısından "Nübüvvet" Kurumuna Çağdaş Bir Yaklaşım

İslam dindarlığı insan sorumluluğunun bireysel temelinin rüşd, buluğ dolayısıyla temyiz ve akli yetkinlik olduğuna kanaat getirmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber’in (s) Vefatı ve Defni

Bilindiği üzere Mekke’nin fethinden (8/630) Kureyş itaat altına alınmıştı.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Sünnî ve Şiî Siyaset Anlayışının Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin İmajına Yansıması

Tarihi olayları ön yargılı ve taraflı değerlendirmek, eksik ve yanlış sonuçlara sebep olacaktır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Sevde ve Hz. Âişe Özelinde Hz. Peygamber'in Eşlerinin Birbirleriyle Olan İlişkileri

Hz. Peygamber’in (sas) yirmi beş yaşlarında başlayan evlilik hayatı vefatına dek sürmüştür.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber’in İbâdet Anlayışında Ön Plana Çıkan Hususlar

İbâdetler, dinlerin olmazsa olmaz ve vazgeçilmez rükûnlarıdır. İbâdetsiz bir din düşünmek mümkün değildir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber’in İbadet Hayatı

İbadet kelimesi sözlükte, “boyun eğme, alçak gönüllülük, itaat, kulluk, tapma, tapınma” anlamlarına gelir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber’in (sas) Ahlâk Eğitimi Anlayışına Dair Bir Değerlendirme

“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” hadisi de bu hususun en veciz ifadesidir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İman, Ahlâk, Güven

Biz bu makalede önce "din, İslâm, Müslüman" konularında kısa bilgi paylaşımının ardından "İman ve Güven" konusuna biraz daha genişçe değineceğiz.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İslam Öncesi Arabistan'da Şarap İçme Alışkanlığı ve Şarap Yasağı

İslâm’dan önce Arabistan’da şarap tüketimi çok yaygındı.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Suudi Arabistan'daki Yeni Kaya Sanat Kompleksi

Suudi Arabistan’ın kuzey kesiminde daha önce bilinmeyen bir kaya sanat kompleksi keşfedildi.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Zârî'nin Mânzûme-i Şemâil-i Şerîf'inde Hz. Peygamber'in Ahlâkı

İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber’in hayatı bir merak konusu olduğundan hayatının her karesi manzum ve mensur eserlerde incelenmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Tarih Felsefesi Bağlamında Hz. Musa’nın Asâsı

Yahudi-İbrânî ve İslam literatürlerinde Hz. Musa’nın (as) hayatı ve İsrailoğulları tarihi büyük bir yekûn tutmaktadır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İnsanlık Tarihi Bakımından Atamız Âdem ile Hz. Âdem (a)

İslam düşünce geleneğinde İslam âlimleri insanlığın başlangıcı hakkındaki tartışmalara cevap verebilmek için bazı teoriler öne sürmüşlerdir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Rivayetlerde Hendek ve Hendekteki Rivayetler

Hendek Savaşı’nın hangi yıl ve hangi ayda gerçekleştiği ve kaç gün sürdüğü ile ilgili kaynaklarda oldukça farklı görüşler bulunmaktadır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyer Yazıcılığında ibn İshâk'ın Sîre'si Özelinde Rivayet Nakli ve Aidiyeti Sorunu

İlk kaynaklara dayanan araştırmalarda rivâyetlerin doğrulanması önemli bir sorundur.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Aşkî Mustafa Efendi'nin Medine Tarihine Dair Birtakım Yeni Bulgular

İki “Harem”den ikincisi Medine’yi merkeze alan pek çok tarih kitabı yazılagelmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İslâm Tarihi Boyunca Görülen Salgın Hastalıklar ve Alınan Önlemler

Tarih boyunca, İslâm dünyası çok sayıda salgına maruz kaldı.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Makdisî'nin Kitâbu'l-Emrâz'ı Özelinde Hz. Peygamber'in Hastalıklara Bakışı

Asırlar boyunca Hz. Peygamber’in (sas) hadisleri amelî ve itikâdî birçok meseleye mesned kabul edilmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Tıbb-ı Nebevî Rivayetleri Hakkında Bazı Yaklaşımlar

İnsanoğlunun ortak ürünü kabul edilen tıp ilmine İslâm medeniyetinin sağladığı büyük katkı inkâr edilemez.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Şȋa’da İmamlara Atfedilen Tıbbın Kaynakları ve Sünnȋ Anlayışla Mukayesesi

Ehl-i sünnet’e göre tıbb-ı nebevȋ, Hz. Peygamber’e mahsustur.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Türkiye İslâm Tarihçiliğine Eleştirel Bir Yaklaşım Tecrübesi

Makalenin sorunsalı Türkiye İslam tarihçiliğinin Dünya İslam tarihçiliği içindeki yerinin henüz referans bir tarihçilik seviyesinde olmadığıdır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Vefayat - Murad Wilfried Hofmann

Yeni idrak ettiğimiz 2020 yılının Ocak ayında Avrupalı Müslümanların en büyük simâlarından biri olan Murad Wilfried Hofmann’ı kaybettik.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber'in Kayınvâlidesi: Ümmü Rûmân

Kadın söz konusu olunca, cahiliye hayatında onun yeri, konumu ve statü ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İbn Hibban'ın Siyer Anlatımı

“Siyer” ilmi ile ilgili eserler, ilmî çalışmalar içerisinde oldukça önemli yere sahiptir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber'in ﷺ Yolculuklarında Hanımlar

Hz. Peygamber (sas) ziyaret, ticaret, sefer, tebliğ, hicret ve cihâd gibi pek çok sebeple yolculuğa çıkmıştır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hadis-Siyer İlişkisi ve Hadisin Siyere Kaynaklığı Üzerine Değerlendirmeler

Hz. Peygamber’in (sas) söz ve davranışları anlamına gelen sünnet siyer ve İslâm tarihi ilminin Kur’an’dan sonraki ikinci kaynağı kabul edilir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hadisçiler ile Tarihçilerin Tenkit Yöntemleri Üzerine

Hadis ve Siyer ilimleri, hem Hz. Peygamber’i konu edinmeleri, hem de ortak rivayetleri kullanmaları bakımından birbirine yakın iki alandır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyer Çevresini Tasvir Meselesi

Siyer olayları -ilmî manada- bilinen bir çevrede meydana gelmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Câhiliye'den İslâm'a Cesaret Timsali Bir Kadın Portresi: Hind bint Utbe (r.anhâ)

CAHİLİYE’DEN İSLÂM’A CESARET TİMSÂLİ BİR KADIN PORTRESİ: HİND BİNT UTBE

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

XVI-IX. Yüzyıllarda Haremeyn’in Gayrimüslim Misafirleri

Hac ibadetinin İslam’ın beş temel rükünlerinden birisi olması sebebiyle malî imkânı yerinde olan Müslümanlar için bir yükümlülüktür.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Asri Çubukçu Bey Hocam

Asri Çubukçu Bey Hocam

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Vefeyat

Prof. Dr. Ahmet Önkal Vefeyat

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Fetih Sûresi Bağlamında Siyer - Tefsir İlişkisi

Çalışmamızda Siyer-Tefsir ilişkisini Fetih Sûresi özelinde ve sınırlı sayıdaki örnekler üzerinden somutlaştırmaya çalışacağız.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Tefsir-Siyer İlişkisinin Tarihsel ve Kuramsal Problemleri

Tefsirde nüzûl bağlamı hem tarihsel süreçte önemsenmiş hem de çağdaş akademik araştırmalarda giderek artan bir ilginin odağı haline gelmiş görünmektedir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyer'in Hakemliğinde Tefsirin Varoluş Mücadelesi

Tefsir, hitabın kitaplaşma ve bir metne dönüşme süreçlerinde zorunlu olarak ortaya çıkan “anlam” eksenli bir faaliyetin adıdır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Kur’an-ı Kerim’in Siyer İlmine Kaynaklık Etmesi ve Siyer’in Tefsir İlmine Katkısı

Hiç kuşkusuz Hz. Peygamber'in ﷺ hayatını, tebliğini, tevhid mücadelesini anlatan en sağlam ve en önemli Siyer kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İlk Vahiy ve Hz. Muhammed ﷺ

Siyer ve Megazi kitaplarında yer alan Rasûlullah ile ilgili pek çok rivayet ve anlatımın tefsir kitaplarına birinci dereceden kaynaklık ettiği görülmektedir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyer - Tefsir İlişkisine Dair Soruşturma Dosyası

Tefsirin çalışma alanının Kur’an olması, diğer birçok ilimde olduğu gibi Siyer’e de katkı sağlamaktadır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Tefsir’de İsrailiyat: Vahiy Toplumunun Tarihsel Hafızası Klasik Dönemde İsrailiyat ve Önemi

Tefsir ve tarihin kesiştiği noktada yer alan ve Kur’an kıssalarının anlaşılmasında İsrailiyat da ilk dönemlerde benzer bir öneme ve etkiye sahip olmuştur.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyer'in Tefsire Kaynaklığı Bağlamında Mukâtil b. Süleyman'ın Tefsiri

Bu çalışmada, Nebî'nin hayatını konu alan siyerin, tefsir ilmine kaynaklığı Mukâtil b. Süleyman’ın (ö.150) “Tefsîrü’l-Kebir” adlı eseri üzerinden incelenmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İslâm Öncesi Arap Yarımadası'nda Kabile Dışı Unsurlar: Sa'âlîk Grupları

Kabile düzeninin adaletsiz yönlerine muhafelet eden, ayrılan ve bulundukları durumu şiirleriyle dile getiren sa’âlîk taifesi kabile nizamına isyanın simgesiydi.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Tâlût - Câlût Kıssası Örneğinde Kur'ân'ın Anlaşılmasında Siyer Bilgisinin Önemi

Kur’an-ı Kerimin indirilmeye başlamasıyla Hz. Muhammed (as) ve ona tabi olanlar yeni bir hayat anlayışı içinde yaşamaya başlamışlardır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Muhammed'in ﷺ Vefatı

Bu çalışmada Hz. Muhammed’in Rabbine yolculuğu ele alınmıştır. Ölümle sonuçlanan hastalığının nasıl başladığı ve ne şekilde ilerlediği tespit edilecektir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hicâz Bölgesinin Meşhur Putları: Lât, Menât ve Uzzâ

Bu makale, Kurʼanʼın bahsettiği Lât, Menât ve Uzzâ putlarını Hicâz bölgesi özelinde ele almayı hedeflemektedir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyer-Tefsir Bağlamında Medine Dönemi Nifak Hareketlerinde Yahudiler: Şâs b. Kays Olayı Örneği

Siyer ve tefsir yöntem, amaç ve kapsam bakımından iki farklı ilim dalı olmasına rağmen aralarında ciddi anlamda ilişki bulunmaktadır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber ﷺ Döneminde Tarım Faaliyetleri ve Ekonomiye Katkısı

Hz. Peygamber’in ﷺ Medine merkezli kurduğu İslam devletinde önem gösterdiği yönlerden birisi de ekonomi olmuştur.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İslâm’dan Önce Arap Yarımadasındaki Sa’âlîk Grupları- Arap Kargaları Taifesinin Örnekleri-

İslâm’dan önce Arap yarımadasındaSa’âlîkler üç gruba ayrılıyordu. Birincisi Gurebâ (kargalar)taifesidir. Babaları tarafından dışlanan, Habeşistanlı siyah kadınların doğurduğu çocuklarındanmüteşekkildi

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber ﷺ ve Raşid Halifeler Döneminde Müzeyne Kabilesinin İslâm'a Katkıları

Arabistan’ın kuzeyinde yaşayan ve Adnânî kökenli bir kabile olan Müzeyne kabilesi, Cahiliye Dönemi’nde şairleriyleve sahip olduğu muharip gücüyledikkat çekmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber'in ﷺ Devlet Başkanları ve Yerel Liderlerle Hediyeleşmesi

Hediye ve hediyeleşme çok eski tarihlere uzanan bir olgudur. Hediye, sevgi ve dostluk göstergesi olarak karşılık beklemeden samimice verilen nesne demektir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz.Peygamber’in ﷺ Sütanneleri ve Sütanneye Verilmesi

Hz. Peygamber’in (s) doğduğu dönemde Arap eşraf aile çocuklarının sütanneler tarafından emzirilmesi süre gelen bir adetti. O dönemde bazı ailelerin çocuklarının çölde yaşayan sütanneler tarafından alınıp emzirilerek yetiştirildikten sonra ailelerine teslim edildiği aktarılmaktadır. Bu çalışmada Hz. Peygamber’e sütannelik yapan Süveybe ve Halîme bt Zueyb gibi hanımlar incelenerek ve O’nun sütanneye verilme sürecinde yaşananlar İslâm kaynaklardaki rivayetler ele alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

FETÖ’nün Peygamber Tasavvuru ve Siyer İstismarı

Amaç, doğru Siyer, doğru Peygamber algısı veya rehberliği değil, örgütün işine yarayan Siyer ve Peygamber modelliğidir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Memlükler Döneminde (648-923/1250-1517) Siyer Çalışmaları -Safedî’nin (ö. 764/1363) el-Vâfî’ Adlı Eserinde Hz. Peygamber’in Hayatı

Memlükler döneminde kaleme alınan müstakil siyer eserleri, daha önceki siyer kitaplarından istifade etmekle birlikte ilk kaynaklarda bulunmayan birtakım bilgileri içermeleri ve bazılarının büyük hacimleri bakımından özellikle ehemmiyet arz eder.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Peygamberimizin Hayatı ve Siyer Ders Kitaplarının Tahlil ve Tenkidi

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Peygamberimizin Hayatı Ve Siyer Ders Kitaplarının Tahlil Ve Tenkidi

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Musa b. Muhammed eş-Şâtıbî’nin, el-Muvâfakât Adlı Eserinde Hz. Peygamber ﷺ

Musa b. Muhammed eş-Şâtıbî’nin, el-Muvâfakât Adlı Eserinde Hz. Peygamber

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyer Araştırmalarında Hadis Kaynaklarının Önemi

Siyer Araştırmalarında Hadis Kaynaklarının Önemi

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İnşikâk-ı Kamer Hâdisesi

İnşikâk-ı Kamer Hâdisesi (Rivâyetlerin Aslu’l-Hadîs ve Hadis Coğrafyası Açısından Ele Alınması)

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Kuran Meali-Hadis İlişkisinin Önemi

Kuran Meali-Hadis İlişkisinin Önemi Mü’min: 40/60 Ve Furkan: 25/77 Ayetleri Örneği

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Cem’ü’l-Kur’ân (Kur’ân-ı Kerîm’in Mushaf Haline Getirilmesi)

İslâm, baştan itibaren ilmi,[5] dinin ve bütün bir insan hayatının asıl itici gücü olarak belirlemiş ve ilim tespit-nakil araçlarına vurgulu bir şekilde dikkat çekmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyer Anlatılarında Mezhebî İzdüşüm Üzerine Bazı Mülahazalar

İslâm dininin hem teoride hem pratikte din-dünya ayrımı yapmamış olması hasebiyle, bu inanç havzasında ortaya çıkan inanç mezheplerinin hareket noktalarını sadece siyaset veya dinî kaygılar olarak kategorize etmek oldukça güçtür.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Muhammed’in ﷺ Evlilik Hayatında Tek Eşli Olduğu Dönemler

Hz. Muhammed ve evlilik hayatı denince hemen onun çok eşliliği gündeme gelir. Hâlbuki onun evlilik hayatı yaklaşık olarak otuz sekiz yıldır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Habeşistan Hicreti Üzerine Mülahazalar

Ashâbının mâruz kaldığı baskıları engellemeye gücü yetmeyen Allah Rasûlü (sas), bilhassa kabileleri içinde himayesiz kalan Müslümanların Habeşistan’a hicret etmelerini tavsiye etti.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

“Beni Aşırı Şekilde Övmeyin!’’ Hadisinin Sübut ve Anlama Çalışması

İslam dininin en önemli kaynağı Kur’ân, ikinci kaynağı ise Hz. Peygamber’in hadis/sünnetidir.Hadis kelimesi ‘haber’ anlamında da kullanılmaktadır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber’in ﷺ Câriyesi Mâriye

Hz. Peygamber’in İslâm’a davet amacıyla Mısır’a elçi olarak gönderdiği Hatib b. Ebi Belteâ beraberinde kıymetli hediyelerle döndü.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyer Merviyâtında Kussâs Metinleri Üzerine

Kıssa anlatma geleneğinin kökenleri İslâm’ın en erken dönemlerine kadar gitmektedir. Başlangıçta iyi niyetle izin verilen bu sınıf, kısa süre içerisinde camiye ve dolayısıyla da halka hâkim olmuş, kendi çıkar ve beklentileri çerçevesinde yeni bir din dili geliştirmişlerdir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İlk Siyer Kaynakları Ve Müellifleri

Akademik mesaisini Siyer ve Siyer usûlü alanında yoğunlaştıran Doç. Dr. Şaban Öz’ün bu alandaki ilk çalışması, “Hz. Peygamber’in Sîreti ile İlgili Mevzû Haberlerin Târihî Değeri” adlı yüksek lisans tezi olup, bu eser geçtiğimiz yıl okuyucu ile buluşmuştu.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Siyasî Muhalif Modeli Olarak Hz. Muhammed ﷺ

Hz. Muhammed, bir din tebliğcisi olması itibariyle Mekke’deki mevcut yönetimle ciddi bir mücadele içerisine girmiştir. Bu mücadele tartışmasız dinî bir mücadeleyken olayın diğer yönünü de siyaset oluşturuyordu ve aslına bakılırsa Mekkeliler bu mücadeleyi daha çok siyasî girişim olarak değerlendiriyorlardı.

Devamı ...

Bağlar Mah. Çeşme Sok. No:10/A Güneşli / İSTANBUL
+90 212 550 0 571
info@siyerdergisi.com


Copyright 2016 Siyerarastirmalardergisi.com. All rights reserved.