Horasan ve Mâverâünnehir'le Münasebeti Bulunan Sahâbîler

Horasan ve Mâverâünnehir'le Münasebeti Bulunan Sahâbîler

HORASAN VE MÂVERÂÜNNEHİR’LE MÜNASEBETİ BULUNAN SAHABÎLER

 

Özet

Hz. Peygamber’in (sas) vefatından sonra ashâbın hangi coğrafyalara gittikleri ve hangi yerleşim birimlerine yerleşip vefat ettikleri önemli bir araştırma konusudur. Bu makalede Horasan ve Mâverâünnehir ile münasbeti bulunan, oralara giden veya yerleşen sahabiler alfabetik olarak ele alınacaktır. Zikredilen konular, İbn Sa’d’ın et-Tabakâtü’l-Kebîr’ı, Belâzürî’nin Ensâbü’l-Eşrâf’ı, el-Begavî (v. 317/929) ve İbn Kâni’in (v. 351/962) Mu’cemü’s-Sahâbe’leri, İbn Mende (v. 395/1004) ve Ebû Nu’aym’ın (v. 430/1038) Ma’rifetü’s-Sahâbe’leri, İbn Abdilber’in (v. 463/1071) el-İsti’âb fî Ma’rifeti’l-Ashâb’ı, İbn Hacer’in (v. 852/1449) el-İsâbe fî Temyîzis’s-Sahâbe’si, İbnü’l-Esîr’in (v. 630/1233) Üsdü’l-Gâbe’si ve -Birecik’te 30 yıldan fazla yaşamış olan- el-Hâfız Ebû Musa er-Ru’aynî İsa b. Süleyman el-Endülüsî

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol