Makdisî'nin Kitâbu'l-Emrâz'ı Özelinde Hz. Peygamber'in Hastalıklara Bakışı

Makdisî'nin Kitâbu'l-Emrâz'ı Özelinde Hz. Peygamber'in Hastalıklara Bakışı

MAḲDİSÎ’NİN KİTÂBU’L-EMRÂŻ’I ÖZELİNDE HZ. PEYGAMBER’İN HASTALIKLARA BAKIŞI

M. Talha KILIÇ*

ÖZET

Hayatın her alanında insanlığa yol gösteren, olaylar ve durumlar karşısında nasıl bir tavır takınılması gerektiğini bütün açıklığıyla ifade eden Hz. Peygamber (sas), hastalıklar konusunda da çok önemli tavsiyeler ve uyarılarda bulunmuştur. O’nun bu tavsiyeleri sadece ilk dönem hadis kaynaklarında “Kitâbu’l-Merżâ” ve “Kitâbu’ṭ-Ṭıb” gibi bölümlerin açılmasına değil İslami literatürde “eṭ-Ṭıbbu’n-Nebevî”, “Kitâbu’l-Meraż” ve “Kitabu’l-Emrâż” türü müstakil eserlerin doğmasına da sebebiyet vermiştir. Buradan hareketle bu makalede biz, hicri yedinci yüzyıl hadis âlimi olan Żiyâeddin el-Maḳdisî’nin kaleme aldığı Kitâbu’l-Emrâż ve’l-Keffârât ve’ṭ-Ṭıb ve’r-Ruḳayyâtisimli eser özelinde Hz. Peygamber’in hastalıklara olan bakışını tespit etmeye veSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017