Tıbb-ı Nebevî Rivayetleri Hakkında Bazı Yaklaşımlar

Tıbb-ı Nebevî Rivayetleri Hakkında Bazı Yaklaşımlar

TIBB-I NEBEVÎ RİVÂYETLERİ HAKKINDA BAZI YAKLAŞIMLAR

 (SÛFİLER VE ŞÎA ÖZELİNDE)

Veli ABA*

ÖZET

 

İnsanoğlunun ortak ürünü kabul edilen tıp ilmine İslâm medeniyetinin sağladığı büyük katkı inkâr edilemez. Hz. Peygamber’in de birtakım tıbbî uygulamaları İslâm’ın genelde bilime özelde tıbba verdiği önemi göstermektedir. Tarihî süreçte İslam’ın tıpla ilişkisinin en önemli yönlerinden biri kuşkusuz sağlıkla ilgili hadislerin/rivayetlerin anlaşılması ve yorumlanmasıdır. Bugüne kadar Tıbb-ı Nebevî kapsamında yapılan birçok farklı çalışmaya bakıldığında genellikle ya Tıbb-ı Nebevî’nin özel bir konusuna ya da tamamına yönelik olduğu görülmektedir. Bu noktada en önemli meselelerden biri Hz. Peygamber’in tıbbî uygulamalarını anlama ve yorumlamada bugünkü yorumlara tesir eden iki önemli ekol olan Sûfîlerin veSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017