İbn Hibban'ın Siyer Anlatımı

İbn Hibban'ın Siyer Anlatımı

İBN HİBBAN’IN SİYER ANLATIMI

-“es-SÎRETÜ’N-NEBEVİYYE ve’l-AHBÂRU’L-HULEF” ESERİ ÖZELİNDE-

Mehmet Faruk Pakır*

ÖZET

            Hz. Peygamber’in (sas) hayatını konu edinen eserler geçmişten günümüze kadar gerek Müslümanlar gerek gayrimüslimler tarafından birçok farklı şekilde kaleme alınmıştır. Dolayısıyla “Siyer” ilmi ile ilgili eserler, ilmî çalışmalar içerisinde oldukça önemli yere sahiptir. Yapılmış çalışmaların hemen hepsinin ortak özelliği Hz. Peygamber’in (sas) hayatını doğru bir şekilde öğrenme çabasının ürünü olma özelliğini taşımaktadır. Yine Hz. Peygamber’in hayatını doğru anlamak ve anlatabilmek onun hayatı ile ilgili ilk kaynakların sağlıklı değerlendirilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda çalışmamızın ana konusu ilk kaynaklar arasında zikredebileceğimiz, İbn Hibbân’ın kaleme almış olduğu es-Sîretü’n-Nebeviyye ve Ahbâru’l-Hulefâ adlıSayı 8

Temmuz-Haziran 2020

Sayı 7

Ocak-Haziran 2020

Sayı 6

Temmuz-Haziran 2019

Sayı 5

Ocak-Haziran 2019

Sayı 4

Temmuz-Haziran 2018

Sayı-3

Ocak-Haziran 2018

Sayı 2

Temmuz-Haziran 2017

Sayı 1

Ocak-Haziran 2017